100

صفحه ميز را بايد بر روي دو تكيه‌گاه با طولي معادل عرض صفحه ميز و با مقطع سه گوش و به فاصله 800 ميلي‌متر قرار داده و بارمتمركزي دروسط دوتكيه‌گاه روي بلوك چوبي با مقطع به ابعاد (75×100) ميلي‌متر  (          ) اعمال كنيد. طول اين بلوك چوبي به عنوان رأس باردهنده برابر عرض صفحه ميز مي‌باشد. بارگذاري مي‌تواند گام به گام و يا پيوسته انجام گيرد. ميزان بار حداكثر 500 نيوتن مي‌باشد.

بارروي نمونه بايدبه مدت24 ساعت نگه داشته شودو پس از انجام آزمون موارد زير بايد بررسي شود:

6-1-1       خمش يا انحنا يا تغيير شكل نداشته باشد

6-1-2       باز شدن لايه‌ها ازهمديگر يا درزي بين لبه و صفحه رويه ميز مشاهده نگردد.

يادآوري – درصورتي كه تعداد كاربر از 4 نفر بيشتر شود به ازاي هر دو نفر كاربر آزمون استاتيكي در محل ديگري متناسب با نقطه اول انجام گيرد.

مقاومت كفي و پايه‌هاي صندلي

چنانچه بار گسترده‌ايي معادل 70 كيلوگرم كه 80 درصد نشيمنگاه صندلي را بپوشاند، 1800 مرتبه از ارتفاع 20 سانتي‌متري روي نشيمنگاه صندلي به طور آزاد سقوط نمايد.

6-2-1-1 نبايد هيچگونه تغييير شكلي در پايه‌ها و نشيمنگاه به وجود آيد.

6-2-1-2 نبايد اتصالات شل يا لق شوند و تغيير شكل يابند.

6-3     مقاومت پشتي صندلي

پشتي صندلي رادرحالت افقي طوري قرار دهيد كه رويه آن به طرف بالا و زير آن خالي باشد، چنانچه بار گسترده‌ايي متناسب با قوس پشتي صندلي معادل 30 كيلوگرم بر سطح پشتي صندلي و از نشيمنگاه و از ارتفاع20 سانتي‌متري به تعداد1800 مرتبه به صورت سقوط آزاد وارد نماييم، نبايد تغييير شكل در پشتي صندلي و اتصالات آن به وجود آيد.

هدف و دامنه كاربرد

هدف از تهيه اين آئين كاربرد تعيين حداقل سطوح لازم جهت قرار دادن اشياء و فواصل و سطوح لازم جهت حركت ( آمد و شد ) افراد در اطاق‏هاي پذيرائي , غذاخوري , والدين بچه‏ها و همچنين در راهروها, انبارها, ايوان‏ها و بالكن‏ها ميباشد.

در طرح ساختمان‏هاي مسكوني جهت افراد تنها نيز ميتوان طبق اين آئين كاربرد عمل كرد. در كليه مواردي كه مفاد اين آئين كاربرد با ضوابط شهرداري منطقه مغايرت داشته باشد ملاك عمل ضوابط شهرداري خواهد بود. در