استاندارد «مبلمان  – ميز و نيمكت – ويژگي‌ها» نخستين‌ بار در سال 1351 تهيه شد.اين استانداردبراساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييدكميسيون‌هاي مربوط براي دومين‌بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در يكصد و دوازدهمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد چوب و فرآورده‌هاي چوبي، سلولزي و كاغذ مورخ 3/12/83 تصويب شد. اينك اين استاندارد به‌استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي باتحولات و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايدهمواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

فرآيند توليد مبلمان به صورت زير است:

1-آماده كردن مواد اوليه

2- برش قطعات چوبي

3- سنباده كردن قطعات چوبي

4- زير سازي مبل

5- مونتاژ كردن قطعات مبل به هم ديگر

6- چسباندن ابرها بر روي مبل

7- دوختتن پارچه هاي مبلمان

8- سوار كردن پارچه ها بر روي مبل

9- ميخ پرچ كردن قسمتهاي ديگر مبل به مبلمان

10- كنترل كيفيت محصولات توليدي

11- انبار كردن جهت عرضه به بازار

 

2-2-نمودارفرایند تولید:

1-آماده كردن مواد اوليه

2- برش قطعات چوبي

3- سنباده كردن قطعات چوبي

4- زير سازي مبل

5- مونتاژ كردن قطعات مبل به هم ديگر

6- چسباندن ابرها بر روي مبل

7- دوختن پارچه هاي مبلمان

8- سوار كردن پارچه ها بر روي مبل

9- ميخ پرچ كردن قسمتهاي ديگر مبل به مبلمان

10- كنترل كيفيت محصولات توليدي

11- انبار كردن جهت عرضه به بازار

3-2-ابزارووسایل مورد نیازطرح:

1- اره دور گير :

2- اره فارسي بر

3- اور فرز دسر

5- ميخ كوب، منگنه زن

6- پمپ باد

7- اره گرد برد

8- اره عمود بر

9- انواع گروه دريل ها

10- لوازم كار

11- سنباده ديسكي