سالن تولید

اختصاص فضای مناسب و کافی جهت امور تولید و تأسیسات کارخانه در امر تردد کارکنان و جابجایی مواد اولیه و محصولات حائز اهمیت است و برای محاسبه سالن تولید, ابتدا مساحت دستگاه ها و با توجه به خصوصیات کاری هر دستگاه, فضای مورد نیاز جهت مواد اولیه و محصول خارجی دستگاه، مانور اپراتور تعمیرات و نگهداری و . . . برآورد شده, به مساحت خالص دستگاهافزوده می گردد و مساحت کل سالن تولید 500 متر مربع برآورد می شود.

2-1-3- انبار تولید

وظایف انبار مواد اولیه به قرار زیر است:

1- انبار کردن مواد خام که در انتظار ورود به جریان تولید هستند.

2- انبار کردن قطعات خریداری شده که در انتظار ورود به جریان تولید هستند.

3- انبار کردن لوازم یدکی و دیگر  قطعات مورد استفاده.

مساحت انبار مواد اولیه بر مبنای حجم لازم برای نگهداری مواد خریداری شده واحد در دوره های سفارش سه ماههمحاسبه می شود. در ضمن برای جلوگیری از توقف خط تولید همراه یک ماده مواد  مصرفی واحد به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می شود تا در صورت دیرکرد وصول سفارش خط تولید با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه نگردد. با در نظر گرفتن این موارد انبار مواد اولیه واحد باید گنجایش نگهداری چهار ماه مواد اولیه (سه ماه دوره سفارش+ یک ماه ذخیره احتیاجی) را داشته باشد.

3-1-3- انبار محصول

با توجه به نوسانات احتمالی بازار فروش محصول و همچنین جهت نگهداری محصولات تولیدی تا رسیدن به میزان سفارش مشتریان فضایی معادل نگهداری تولیدات یک ماهه واحد به عنوان انبار محصول پیش بینی می شود.

4-1-3- تأسیسات وتعمیرگاه

همچنین در این طرح به منظور انجام تعمیرات جزئی و اتفاقی مساحت 30 متر مربع به منظور احداث تعمیرگاه اختصاص می یابد.

5-1-4 ساختمان های اداری, رفاهی و خدماتی

از آنجایی که سرویس های دیگر کار خانه مثل بخش های اداری, رفاهی و خدماتی نیز در ایفای وظایف طرح نقش عمده ای دارند, لازم است فضای 170 متر مربع را به این بخش اختصاص دهیم.