مواد اوليه موردنياز مبلمان عبارتند از:

1- انواع و اقسام چوب و تخته

2- پارچه رومبلي

3- فيبر

4- لپرون

5- ابر

6- نخ و ساير لوازم

7- انواع پيچ و مهره

8- پلاستيك بسته بندي

وظایف پرسنل تولیدی:

دراین بخش باتوجه به لیست ماشین آلات ارائه شده پرسنل کارگاه برآورد می گردد حد تخصیص مورد نیاز برای کاربا ماشین ومیزان وابستگی ماشین به کارگر (درجه اتوماسیون ماشین) ازعوامل تعیین کننده ای است که مشخص می کند هرماشین چه تعداد پرسنل وباچه مهارتی لازم دارد با توجه به موارد فوق مهارتهای مورد استفاده درصنایع به ترتیب تخصص ومهارت عبارتند از: مهندس وسرپرست کارگر و کارگر تعمیرات وکارگرساده.

دراین واحد با توجه به ویژگیهای فنی فرایندوحدود تخصصی مورد نیازماشین آلات پرسنل تولیدی شامل خط تولید، انبار که درزیروظایف آنها رامی آورد.

که پرسنل تولیدی درنظرگرفته شده دارای وظایف زیرمی باشد:

يك نفر به عنوان مدير توليد و مدير فني كارگاه توليدي مي باشد كه به عنوان ناظر بر انجام كارها مي باشد. يك نفر به عنوان سرپرست فني مسئول سرپرستي محيط كار مي باشد.

دو نفر به عنوان كارگر تعميرات دستگاه ها در دوشيفت كاري مشغول به كار مي باشند.

8 نفربه عنوان كارگر ساده در بخش هاي مختلف كارگاه مشغول به كار خواهند شد.

وظایف پرسنل غیرتولیدی:

دراین قسمت با توجه به تعداد پرسنل تولیدی ومیزان مبادلات تجاری واحد و….. وظایف پرسنل غیرتولیدی واحد برآورد می شود شامل زیر است.

مدیریت:یکی ازارکان اساسی واحد تولیدی بوده واگرنقش مدیریت دریک واحد بخوبی ایفا شود تاثیر مهمی دررسیدن به اهداف مورد نظر دارد مدیر عامل مسئول مستقیم کلیه عملیات مدیریتی خواهد بود که یک نفر برای تصدی این مسئولیت کافی است.

مدیر فروش (بازرگانی): که مهندس صنایع یا مدیریت صنعتی بوده و وظیفه آن بازاریابی و تبلیغات جهت فروش تولیدات واحد می باشد.

پرسنل اداری مالی وخدماتی:برای انجام اموردفتری حسابداری کارگزینی 1 نفر و1نفر برای حسابداری در نظرگرفته می شود و همچنین2 نفر جهت نگهبانی واحد تولیدی و براي سرايداري يك نفر و همچنین 1 نفر برای رانندگی نیازمند می باشیم.