مسأله تأمين نور ، درقسمتهاي مختلف ، يكي ازمسائل فني وهنري ودرعين حال بسيار حسّاس وظريف است كه نيازبه تأمل ودقّت وظرافت طبع و ذوق و سليقه دارد.حتي با مسائل روحي ورواني نيزبي ارتباط نيست. ومقداربرق مصرفي وتأمين هزينه آن را هم نمي توان بي اهميّت تلقي كرد.
 بنابراين، رعايت تمام مواردموردنظر و اهميت آن ، ايجاب مي كند كه ترتيب خاصي ، منطبق با اصول علمي و بهداشتي در آن داده شود كه نكات لازم از هر جهت رعايت شده باشد.  هزينه تأمين روشنايي، يكي از اقلام مخارج سنگين رستوران به شمار مي رود و چنانچه در مصرف برق دقت كافي به عمل نيايد، نه تنها بودجه اي را به هدر داده اند بلكه از لحاظ كيفيت بهره برداري از نور هم سودي نبرده و رفاهيّتي فراهم نساخته اند، زيرا مصرف زياد برق و تابش نورهاي شديد و خيره كننده ونصب لامپهاي پرنور، آرامش و راحتي مشتريان را تأمين نمي كند، و در مواردي هم موجب ناراحتي اعصاب و ناخشنودي خاطر مي شود.
بنابراين،ازلحاظ نورلازم وكافي بايدحدمعمول ومتعارفي رادرنظرگرفت وازافراط وتفريط پرهيزكرد.  نكته مهمتراين كه نور بايد از نظر كمي و كيفي علاوه بر تأمين روشنايي مورد نياز، زيبايي دكور را به نحو چشمگيري افزايش دهد و آرامش روحي و جسمي و سلسله اعصاب را به وجود آورد.
،به طورمثال دادن نورسبزبه سالن غذاخوري بسيار نامناسب است، زيرا ضمن اين كه غذاها را بد رنگ نشان مي دهد، ميل به غذا را نيز از بين مي بردو آن را بايد اصطلاحاً » نوراشتها كوركن» نامید.
بالعكس در سلف سرويسها و اسنكها كه غذا را سريع سرو مي كنند، از نور زياد استفاده مي نمايند.
درسلف سرويسها واسنكها، از اين عمل منظور خاصي دارند و آن اين كه مشتري غذاي خود را هر چه زودتر و سريعتر ميل كند و جاي خود را براي نشستن ديگري ترك گويد و به گفته عوام:«جا خوش نكند» و باعث معطلي و ركود نشود. اين  خود يكي از علل و عوامل رواني است و به همين علت است كه نور تند و خيره كننده با آرامش خيال همراه نيست.
نورغيرمستقيم نوري است كه بطور غير مستقيم بتابد. يعني لامپها وفلورسنتها به خودي خود ديده نمي شود و فقط نور آنها مشاهده مي شود زيرا لامپها پشت مانعي قرار گرفته و بدون اين كه خود ديده شود نور لازم را تأمين كرده است . قبلاً اشاره شد كه هر نوري بايد با دكور و رنگ محيط و حتي با رنگ غذا هماهنگي لازم داشته باشد . به طور مثال نور صورتي رنگ، گوشت را قرمز و طبيعي نشان مي دهد و در عوض رنگ سالادها را به گونه اي نمايش مي دهد كه پسند ذوق و طبع نيست و به كاستن ميل و اشتها كمك مي كند. همچنين با نور آبي و سفيد غذاها را مي توان خوب نشان داد، اما تابش رنگ آبي و سفيد مي تواند يك اتمسفر گرم را سرد كند.پس براي تأمين نور رستوران، بايد از تركيبي از نورها استفاده نمود كه علاوه بر همگوني و تناسب با محيط اطراف، موجد انبساط خاطر و سلامت حال باشد و زيبايي و دل انگيزي ، از فضا وجوانب سالن بتراود ودر نتيجه تابش ، تركيب ظريفانه اي ازنورها ، همه وسايل مطبوع وبا روح و دلنشين جلوه گري كند و به عبارت ديگرسرورانگيزو شادي آفرين باشد.
موضوع نورپردازي در رستوران براي سرويس غذا ، يك امر فني و تخصصي است .مقدار وات و رنگ نوراز لوازم ساده وكم ارزشي نيست كه صاحب رستوران به دلخواه خود آن را طرح ريزي و عملي سازد. چشم وقتي كه نوررا مي بيند، اثرآن درتمام وجود انسان منعكس مي شود وحالات گوناگوني به وجودمي آورد.مقدار وات، شدت وضعف،تندي وملايمت ورنگهاي مختلف آن، هريك درنوع خودعاملي است قابل تأثير و درخور توجه و اهميّت. نور وقتي مناسب و موافق طبيعت انساني است كه محيط جذابي را به وجود آوردوغذاو نوشابه و سرويس و دكور رستوران را مطبوع طبع سازد.يعني چشمها ست كه درپرتو نورجذاب، انسان را دعوت به تناول غذا مي كندوبا نشان دادن فروغ دلپذير محل پذيرايي غذاها را دلپذيرترو لذت بخش مي سازد.حتي مردم قادرند درجه هوا راهم با چشمهاي خود معين كنند.
نورگرم ونورسردواثرات آن هريك به فراخورخوددرفن وتكنيك نورپردازي جاي بحث جالب توجهي داردونقش آن در شناساندن زيباييها وزشتيها قابل انكاروچشم پوشی نيست.هرمشتري كه هنگام عصر وارد رستوراني مي شود،اول منابع نور رامي بيند وبعدچراغاني راوسپس به رنگها وتغييرات نوروسايه ها متوجه مي شودودرآخربه محل ودكوراسيون نظرمي افكند.امروزه موضوع نورپردازي دررستورانها ازلحاظ نمايش غذا،سرويس، نوشابه وسالادوغيره يك امرفني، ذوقي و قابل دقّت است.اهميّت نوردراشياء بيش ازاهميتي است كه رنگ پوست بدن درجلوه گري ونمایش دادن اندام انسان دارد.
چنانچه وسايل پذيرايي و مبلمان در يك رستوران به طرزي صحيح و زيبا مرتب و آماده باشد، خود مي تواند به صورت يك عامل تبليغي و فراخوان مشتريان معرفي گردد و اين دعوت به صرف غذا در رستوران هنگامي تكميل خواهد شد كه نورپردازي آن با دقّت و رعايت مسائل بهداشتي و رواني افراد انجام شده باشد. يك نورپردازي آرامش بخش به ميهمانان خواهدگفت كه به يك رستوران مناسب و دلپذير وارد شده اند و غذاي دلچسب و گوارايي صرف خواهند كرد.
مديران رستورانها خواستارآن هستند كه صورت غذاها مفصل، چشمگير واشتها آورباشدبه طوري كه هر يك از اقلام خوراكيها يا نوشابه ها و دسرها را جداگانه معرفي نمايند. اينها مايلند كه ميزهاي رستوران به صورتي باشد كه تريلي هاي آورنده غذا بتوانند به آساني عبور نمايند ولي بايد دانست كه اگر قرار باشد يك  نشست شبانه در رستوران برقرار شودبايد ازصندليهاي راحت استفاده كرد تا مراجعين را به ماندن و گذراندن وقت خود در رستوران تشويق كند و راحتي آنها را فراهم آورد. مديراني هم هستند كه سود بيشتر را ترجيح مي دهند و در اين صورت بايد از نيمكتهاي غير رسمي استفاده كنند. مديران هتلها و رستورانها بايداين نكته را بپذيرندكه تحمل هزينه هاي گزاف براي ايجاد تغييرات ساختماني لزومي ندارد؛ وكافي است كه وسايل وتجهيزات پذيرايي خود را به صورتي زيبا مرتب سازند و براي قشنگتر شدن محيط پذيرايي از نورپردازي مناسب استفاده كنند. به طور مثال دررستورانهايي كه سقف بلند دارند مي توان از«لوستر» هاي آبشاري شكل سود برد كه ديدگاه بيننده راكوتاهترنشان مي دهد وفضاي بلند را به طوردلچسب وخوشايند پرمي سازد. درقسمت وسط رستوران نيزمی توان ميزي بصورت بوفه قرارداد و يك مركز نوراني دروسط آن تعبيه كرد.  به طور كلي انجام طراحيها در هتل و رستوران به يك عامل مشخص و معين وابسته است و آن تفكر دورانديشانه همراه با توجه به جوانب كار است.درطراحيها بايد طوري عمل كرد كه با گذشت كوتاه زماني ناچار از ايجاد تغييراتي نباشیم . انجام دوباره كارها مستلزم هزينه بيشتر و فرصت اضافي خواهد بود. توجه به اين نكته كه طراحي را بايد طوري انجام داد كه خواسته واقعي مشتريان رابرآورده سازد، خواهد توانست بسياري از مشكلات را از پيش بردارد. طراحيها را نمي توان با سليقه شخصي و برداشتهاي فردي و دوراز مطالعه به انجام رسانيد. مسائلي بسيار مهم در اين زمينه وجود دارد  كه رعايت آنها ضروري است و آن روان شناسي اجتماعي و محيطي است.شرح و تفصيل پيرامون خواسته هاي رواني افراد كه خود آنها هم ممكن است به وجود آن پي نبرده باشند از حوصله اين مطلب بيرون است، ولي دريك كلام بايد گفت كه طراحيها بايد ارضاء كننده خواسته هاي رواني افراد باشد و براي وقوف بر اين خواسته ها بايد به نحوه واكنشهاي مثبت يا منفي مردم توجه نمود و جنبه هاي خواستاري مثبت آن را برآورده ساخت. بر شمردن و فهرست كردن تمايلات مردم بسياردشواراست،ولي هستندافرادبا تجربه وهوشمندي كه پس ازسالها مطالعه و بررسي توانسته اند اولويتهایي را بشناسند و همان مواردرادرطراحيها بكار گيرندتا رضايت مشتريان فراهم شود.به طوريقين مي گوييم كه:                                                                        «طرّاحي بايدآرامش بخش باشد.»
به هرآنچه گفتيم اين مطلب رابيافراييم كه جلوه گري و چشم اندازدكورها،تابش نورها و آميزش آنها ، رنگها همه عواملي هستند كه عمق تأثير گذاري بر مشتريان را بيشتر خواهند كرد.روان انسان، فرمانرواي جسم اوست. بايد كه روان را تحت تأثيرقرارداد و اين زيباييها هستند كه روان را به خود مي خوانند. اگر آسايش در روان افراد جايگزين شود، موفقيت بس بزرگي حاصل خواهد شدوطراحي ها بايد اين چنين باشند.  

اينك به مسائل جانبي دقيقتر همراه با ابراز نظرهايي كه نتيجه سالهاي طولاني تجربه و مطالعه و تصحيح و بررسي است مي پردازيم:
اگررستوران درمجاورت استخريا درساحل درياواقع گرديده باشد،نورهاي پراكنده ومنعكس شده ازسطح آب چنان خواهد كرد كه گويي فاصله ميان آب دريا با رستوران كوتاه شده است و اين بسيار دلپذير خواهد بود.
اگرداخل رستوران را با رنگهايي نظير:آبي، برنزي، پرتقالي رنگ آميزي كرده باشندوسقف آن نيزآينه كاري باشد، در انعكاس نورها دستخوش نورهاي اصلي و طبيعي خواهد گرديد و در چنين رستوراني اگر يك منبع نور تيره كننده همچون رگه اي برپهنه اي بي كران تعبيه گردد، هوش ربا خواهدبود.چنانچه در رنگ پرده ها، مبلها يا كناره  پنجره ها از رنگ برنزي استفاده شود، تأثيري بسيارگرم و خوشايند خواهد داشت به ويژه كه ازشيشه هاي رنگي مناسب نيز استفاده گردد. در چنين محيطي سبزيها، بخصوص كاهو، بسيار شاداب و تازه به نظر مي آيد، اجسام فلزي نقره اي پرجلا مي گردد ونان ها گرم بنظرمي آيد.اگر به طراحيها و ظرافتهاي مربوط به آن توجه كافي شده باشد، روميزيها، ظروف چيني و بلورين، اشياء فلزي ، متفرقه هاي سرويس، گلهاي خوشبو، همه و همه بر روان  مشتريان تأثير فراموش ناشدني خواهند داشت. براي مختصرکردن کلام این كه ايجادتركيب مناسب از دكور و نورپردازي با كمترين هزينه ، رمز اصلي موفقيت است. نور پردازي را مي بايد با توجه به برقراري تعادل ميان انواع نورهاي اصلي و فرعي و تداخل وانعكاس آنها انجام داد. اگربپرسيم كه :«بهترين نوع نورپردازي براي يك رستوران كدام است؟ »در پاسخ به خود بايد گفت جواب ساده اي وجود ندارد. نخست بايد اهداف وبرنامه هاي تعيين شده را بررسي كرد كه اين عوامل نيز همگاني نيستند. ولي اختصاصات عمومي به كار رفته در نورپردازي را بايستي با توجه به موارد ذيل بيان نمود:
با دور نماها و دكورها سازگاري داشته باشد، از كار دقيق و سريع جلوگيري نكنند (تاريك كننده و كم سو نباشد)؛ زننده و خستگي آور نباشد؛ موجب كسالت و خمودگي نگردد؛ تابش نور توسط لامپهاي فلورسنت با هزينه كمتري همراه است. چهره ها وديدار آنها با اشتها و تمايل به غذا منافات دارند واين چهره ها را بايد در رابطه با سيستم نورپردازي ارزشيابي كرد. از لامپهاي فلورسنت در مواردي كه نياز به مطالعه نباشد و بيشتر در محيطهاي كم تحرّك استفاده مي گردد.
آباژورها را به سادگي مي توان جابجا كرد و به روي ميزها يا نقاط ديگر سالن انتقال داد، ولي ظاهر گرم آنها مي تواند مشكلاتي دررنگ ايجاد كند. اين چراغ مي تواند مردم را با نشاط و سرحال و اطراف خود را زيبا و شاد جلوه گرسازد، اما نبايد از رنگ زرد استفاده كرد به ويژه هنگامي كه نوركمي تيره باشد چرا كه رنگ گوشت و كاهو را كدر خواهد كرد. استفاده از نور صورتي رنگ مي تواند رنگ گوشت را طبيعي نشان دهد ولي سالادها را ناخوشايند و سيركننده جلوه خواهد داد.
غذاي سرو شده را مي توان با استفاده از نور آبي – سفيد به صورت دلپسندي نشان داد، ولي اين تركيب نور مي تواند يك فضاي گرم را به سرعت به يك اتمسفر سرد تبديل كند. بهتر آن است كه از هر دو بالانس براي گرم بودن و دلپسندي ظاهرغذاي خوب استفاده شود.نورپردازي به نسبت ۷۰% سرد يا آبي سفيد ۳۰% نورآباژورمي تواند نورپردازي مناسب و خوبي باشد.ولي يك رستوران بيش ازآنكه به طراحي نور احتياج داشته باشد به دكور مناسب نياز دارد و همچنين براي آشپزخانه بخصوص به منبع نورقوي احتياج خواهد بود.درنورپردازي رستوران بايدبه وجودنوركافي براي كاركناني كه غذاراسرومي كنندوهمچنين براي ميهمانان كه غذاراسفارش مي دهندتوجه شود.