براي ميهماناني كه بيشتر مايلند وضع ظاهري خود را جلوه گر سازند نورپردازي ميز از ناحيه سقف به طرف پايين مؤثرخواهد بود. اين مردم را آن طوركه مي خواهند زيبا جلوه مي دهد، ولي بايد توجه كرد كه لامپهاي بسيار قوي درآن به كار نرود چرا كه نتيجه آن ايجاد سايه هايي خواهد بود كه نمايش ناخوشايندي ميان نقاط تيره و روشن صورتها و شانه ها به وجود خواهد آمد و اين اشخاص را فرسوده و پيرنشان خواهدداد.يك روميزي خوشرنگ دررستوران كه بتواند نوررا به خوبي منعكس سازد. نورانعكاسي را به سمت بالاوبرچهره ميهمانان خواهد پاشيدوخواهد توانست همچون يك بالانس دهنده براي نورهايي كه از سقف مي تابندعمل نمايدوچهره ها را زيباتر نشان دهد.اين رو ميزي مي تواند نقش ملايم كننده نورها را داشته باشد.
براي نورپردازي درسالن غذاخوري بايد به چندين موضوع وهدف عمده انديشيد. نورهاي قوي كه با استفاده از لامپهاي با وات بالا پراكنده شوند براي نمايان ساختن قسمتهاي ديدني سقف ضروري خواهد بود. در بعضي نقاط سقف نيز بايد از لامپهايي ضعيف استفاده كرد.روي پيش خوان را بايد با نوربيشتري روشن ساخت و اين همانند سقف داراي اهميت است. براي دكورها و نوررستورانها نكاتي را توصيه واربيان مي كنيم :
•منبع نوري كه به ديواراست بهتراست كه نور سفيد باشد. از لامپهاي رنگي چسبيده به ديوار استفاده نشود؛
•وسايلي را كه به ديوار هستند بايد رنگين انتخاب كرد؛
•اگردرمحلي لازم است كه ازلامپ رنگي استفاده شود ته رنگ را نبايد قوي انتخاب كرد. قوي بودن رنگ حالت تئاتري به محيط خواهد داد؛
•از نورسبز رنگ نبايد استفاده كرد، اشتها را سير مي كند؛
•از نور دادن به ديوارهاي صاف و رنگ آميزي شده دوري كنيد؛
•تابش نورازيك زاويه بلند هر كمبودي را كه بر ديوارباشد آشكارخواهد كرد؛
•پيشخوان «اسنك ها» را بايد بطور تيره نور داد، به ويژه در مواقعي كه مردم براي صرف ناهار مراجعه كرده اند و مشتري هايي براي صرف نوشابه خود خواستارآن هستند كه درزواياي كم نوربنشينند.اين نوربايستي روي نوشابه فروشها متمركزباشدو به اطراف تابيده نشود؛
•بهتراست كه سرآشپزنيزنوري همانند نوررستوران درقسمت آشپزخانه را دراختيار داشته باشدتا بتواندغذا را پيش ازسرو كردن مشاهده نمايد